สอนวิธีสลับเปลี่ยนจาก “แถว” เป็น “คอลัมน์” ในตาราง Microsoft Word

หากเราได้สร้างตารางใน Word และเริ่มป้อนข้อมูลไปแล้ว จากนั้นเพิ่งเราคิดได้ว่าหัวข้อของตารางมันผิด ก็คือแถวควรเป็นคอลัมน์และในทางกลับกันแทนที่จะสร้างตารางใหม่และป้อนข้อมูลอีกครั้ง ในบทความนี้จะสอนวิธีเปลี่ยน “แถว” เป็น “คอลัมน์” กันค่ะ

สลับเปลี่ยนจาก “แถว” เป็น “คอลัมน์”

จริงแล้วๆใน Microsoft Word ยังไม่มีวิธิสลับเปลี่ยนจาก “แถว” เป็น “คอลัมน์” ในโปรแกรม แต่เราจะทำการสลับแถวและคอลัมน์ใน Excel ได้ ดังนั้นเราจะใช้ Word และ Excel ร่วมกันเพื่อย้ายตารางใน Word กัน

เริ่มแรกให้เปิดเอกสาร Word ที่มีตารางที่คุณต้องการย้าย จากนั้นทำการกดแป้นคีย์บอร์ด “Ctrl+C” เพื่อคัดลอก

เปิด Excel แล้ววางเคอร์เซอร์ในเซลล์ที่ว่างๆบนเวิร์กชีต จากนั้นกดแป้นคีย์บอร์ด “Ctrl+V” เพื่อวางตารางที่เคอร์เซอร์ เซลล์ที่วางจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ ตอนนี้ย้ายแถวและคอลัมน์ โดยใช้ “ฟังก์ชั่น transpose” ของ Excel

เมื่อเราคุณย้ายแถวและคอลัมน์ โดยใช้ ฟังก์ชั่น transpose แล้วจากนั้นกดแป้นคีย์บอร์ด “Ctrl+C” เพื่อคัดลอกเซลล์ที่เลือก

กลับไปที่เอกสาร Word ของคุณ วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการในตาราง แล้วกด “Ctrl+V” เพื่อวางตารางที่มีการสลับสับเปลี่ยน ตอนนี้แถวเป็นคอลัมน์และคอลัมน์เป็นแถว

เราอาจพบว่าข้อความไม่จัดแนวหรือจัดรูปแบบตามที่เราต้องการ ตัวอย่างเช่น ในตารางที่ย้ายข้อมูล ส่วนหัวของแถวจะอยู่ตรงกลางและส่วนหัวของคอลัมน์จะถูกจัดชิดซ้ายหลังจากที่เราย้ายตาราง นั่นเป็นเพราะว่าการจัดรูปแบบจากส่วนหัวของแถวและคอลัมน์เดิมยังคงเดิม อย่างไรก็ตาม การจัดรูปแบบตารางที่ย้ายใหม่ง่ายกว่าการพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดของคุณใหม่

ที่มา : https://www.howtogeek.com