เข้ามาอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ “เรื่องการป้องกันตนเองจากโลก Cyber” ได้เรียนรู้อันตรายต่างๆ จากการใช้งาน Internet รวมถึงแนวทางป้องกัน

เข้ามาอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ “เรื่องการป้องกันตนเองจากโลก Cyber” ได้เรียนรู้อันตรายต่างๆ จากการใช้งาน Internet รวมถึงแนวทางป้องกัน