โรงงานคัดแยกผัก ห้องเย็น (คลองหก ธัญบุรี)

งานระบบ CCTV System 8CH,Finger Print จัดทำการลงทะเบียนลายนิ้วมือพนักงาน

โรงงานคัดแยกผัก ห้องเย็น (คลองหก ธัญบุรี) งานระบบ CCTV System 8CH,Finger Print จัดทำการลงทะเบียนลายนิ้วมือพนักงาน