Tag Archives: Virus

ไวรัสคอมพิวเตอร์ คืออะไร

ไวรัส (Virus) ในความหมายโดยทั่วไปก็คือ เชื้อโรคที่ทำลายสุขภาพของมนุษย์ แต่สำหรับ “ไวรัสคอมพิวเตอร์” นั้นหมายถึง โปรแกรมที่มีผู้เขียนขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ร้าย เช่น โจมตีหรือขัดขวางการทำงานของหน่วยความจำทำให้เปิดแฟ้มข้อมูลในฮาร์ดดิสไม่ได้, ทำให้ไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เป็นต้น ความสามารถพื้นฐาน ของไวรัสคอมพิวเตอร์คือ สามารถติดต่อไปยังโปรแกรมอื่นๆและทำสำเนา (copy) ตัวมันเองได้และมักจะมีการปรับเปลี่ยนลักษณะในทุกๆ ครั้งที่ทำสำเนาตัวมันเอง โดยส่วนใหญ่แล้วไวรัสจะพยายามหลบซ่อนจากการตรวจจับ หรือแสร้งทำตัวเป็นไฟล์สำคัญของระบบปฏิบัติการซึ่งระบบจะซ่อนไฟล์เหล่านี้ไว้ไม่ให้ผู้ใช้งานพบเจอ หรือลบออกไปได้ง่ายๆ ในขณะที่ไวรัสโดยทั่วไปนั้นก่อให้เกิดความเสียหาย (เช่น ทำลายข้อมูล) แต่ก็มีหลายชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย เพียงแต่ก่อให้เกิดความรำคาญเท่านั้น ไวรัสบางชนิดนั้นจะมีการตั้งเวลาให้ทำงานเฉพาะตามเงื่อนไข เช่น เมื่อถึงวันที่ที่กำหนด หรือเมื่อทำการขยายตัวได้ถึงระดับหนึ่ง ซึ่งไวรัสเหล่านี้จะเรียกว่า บอมบ์ (bomb) หรือระเบิด ระเบิดเวลาจะทำงานเมื่อถึงวันที่ที่กำหนด ส่วนระเบิดเงื่อนไขนั้นจะทำงานเมื่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์มีการกระทำเฉพาะซึ่งเป็นตัวจุดชนวน ไม่ว่าจะเป็นไวรัสชนิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่ก็ตาม ก็จะมีผลเสียที่เกิดจากการแพร่ขยายตัวของไวรัสอย่างไร้การควบคุม ซึ่งจะเป็นการบริโภคทรัพยากรคอมพิวเตอร์อย่างไร้ประโยชน์ หรืออาจจะบริโภคไปเป็นจำนวนมาก อธิบายง่ายๆ คือถ้าเปรียบคอมพิวเตอร์เป็นมนุษย์ ไวรัสก็เปรียบได้กับเชื้อโรคที่อยู่รอบๆตัวเรา แล้วเชื้อโรคมันเข้าสู่ร่างกายของเราได้อย่างไร คำตอบสามารถแบ่งออกเป็น 2 เรื่องใหญ่ๆก็คือ ได้รับเชื้อโรคโดยตรงกับได้รับเชื้อโรคจากผู้อื่น คอมพิวเตอร์เองก็เช่นกัน ติดไวรัสจากการที่ผู้ใช้เองนำ สื่อ หรือเข้าเว็บไซต์ที่มีไวรัสอยู่ทำให้ไวรัสเข้ามาติดในเครื่องโดยตรงกับรับไวรัสจากอีเมลหรือจาก flash drive ของผู้อื่น […]